راهبند

براساس تردد

تردد بالا

تردد نامحدود

نوع راهبند 

بوم ساده

بوم تلسکوپی

بوم زنجیری

ستونی

اندازه بوم

3 متر

5 متر

6 متر

بالای 6 متر

راهبند

آیفون تصویری اف اف تکنولوژی (F.F) 7 محصول وجود دارد

آیفون تصویری اف اف تکنولوژی (F.F)

سیستم های حفاظتی

تولیدکنندگان