شماره تلفن 02177247145 - 02177186056
02177132831 - 02177132832
راهبند

براساس تردد

تردد بالا

تردد نامحدود

نوع راهبند 

بوم ساده

بوم تلسکوپی

بوم زنجیری

ستونی

اندازه بوم

3 متر

5 متر

6 متر

بالای 6 متر

راهبند

حساب های بانک ملت

بانک ملت:

شماره حساب: 422502437

 شماره کارت: 0168-9926-3378-6104

 به نام: آقای امیرحسین بقایی


سیستم های حفاظتی

تولیدکنندگان