صفحه اصلی آیفون تصویری اندازه قاب های پنل آیفون تصویری سیماران

اندازه قاب های پنل آیفون تصویری سیماران

توسط jahangiri
اندازه قاب های پنل آیفون تصویری سیماران

در هنگام خرید آیفون تصویری و یا پنل های دم دری آیفون تصویری سیماران تعداد زیادی دلیل و ویژگی برای رسیدن و انتخاب محصول مورد نظر کاربردی در پیش روی شما وجود دارد. در این قسمت قرار است به معرفی یکی از این مسائل که اهمیت فراوانی دارد بپردازیم. خرید پنل آیفون تصویری ایرانی علاوه بر این که به تعداد واحد هر ساختمان و خاصیت های مورد نیاز کاربر بستگی دارد میزان فضایی را که در محوطه بیرونی ساختمان، اداره، شرکت و یا منازل مسکونی شما اشغال میکند باید مورد توجه قرار بگیرد، که نسبت به طول، عرض و عمق اندازه گیری شده قوطی پشت پنل آیفون با شناخت کامل میزان فضایی که در درون دیوار برای جایگذاری زنگ دم دری نیاز دارید ایجاد و از تخریب بیش از به بدنه ساختمان جلوگیری کنید. همانطور اندازه قاب آیفون تصویری تابا را برای شما فراهم آوردیم حالا در این پست اندازه قاب پشت پنل و پنل آیفون سیماران را به صورت تصویری در زیر قرار می دهیم.

اندازه پنل و قوطی پشت پنل سیماران 1 و 2 واحدی

پنل آیفون تابا یک و دو واحدی عمودی

پنل آیفون سیماران یک و دو واحدی عمودی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل سیماران 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 واحدی

پنل آیفون سیماران یک و سه و چهار واحدی عمودی - پنل آیفون سیماران دو و شش و هشت واحدی افقی

پنل آیفون سیماران یک و سه و چهار واحدی عمودی – پنل آیفون سیماران دو و شش و هشت واحدی افقی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل سیماران 11 و 12 و 13 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 22 و 24 واحدی

پنل آیفون سیماران یازده و دوازده و سیزده و پانزده و شانزده و هفده و هجده نوزده و بیست و بیست و دو و بیست و چهار واحدی افقی

پنل آیفون سیماران یازده و دوازده و سیزده و پانزده و شانزده و هفده و هجده نوزده و بیست و بیست و دو و بیست و چهار واحدی افقی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل سیماران 19 و 20 و 21 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 40 واحدی

 پنل آیفون سیماران نوزده و بیست و یک و بیست و دو و بیست و سه و بیست و چهار و بیست و شش و بیست و هفت و بیست و هشت و بیست و نه و سی و سی و یک و سی و دو و سی و سه و سی و چهار و سی و پنج و سیو شش و چهل واحدی افقی

پنل آیفون سیماران نوزده و بیست و یک و بیست و دو و بیست و سه و بیست و چهار و بیست و شش و بیست و هفت و بیست و هشت و بیست و نه و سی و سی و یک و سی و دو و سی و سه و سی و چهار و سی و پنج و سیو شش و چهل واحدی افقی

مقالات مرتبط

نظر خود را بنویسید